Search form

Matáyo 19

Ledre gɨ ro ótoómo kára

(Lúrú kpá Márɨko 10:1-12)

1Sɨmɨ bɨ Yésụ ꞌdódo asá ledre née ní, zɨ́a ị́nyịné gɨ sɨmɨ Galiláya ndéréne sága ngbuṛu bɨ Yeredéne sɨmɨ káṇgá bɨ Yụdáya ní. 2Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e lódụ́ wo íri, zɨ́a ndị́sịné yómo yée ga bɨ kɨ́ ndíyá royé ní.

3Zɨ́ ngíti géyị Farụsáyo e ógụyé úzu Yésụ kɨ́ nduꞌyú kɨ́dí, “Nɨ mɨútúásáne zɨ́ ꞌyị ótoómo meꞌbené tɨ́ lá gɨ ro owụ́ ledre bɨ nɨ bo ní?”

4Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ólosé esé mɨéké kúrú Lomo wá? Kú gɨ dosị́ne Lomo ‘otoogụ ꞌyịmaꞌdí e oꞌdo kɨ́ kára,’- 5‘Née kpá sị́ ledre bɨ oꞌdo nɨ ótoómo ꞌbụné kɨ́ mbágáne kenée zɨ́a ófụ́ kára zɨ́ye ódó royé kɨ́ meꞌbené ídíye éyị́ kị́éꞌdo ní.’- 6Gɨ ore, ndanɨ́ lolụ ꞌyị e gbre wá, nɨyí goó éyị́ kị́éꞌdo. Bɨ kenée ní, éyị́ bɨ Lomo kótrụ go ní, ꞌyịmaꞌdí ndaá báyi a wá.”

7Zɨ́ye ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Togụ́ kenée maꞌdíi ní, sara Mụ́sa eké nda kóo kɨ́dí ꞌyị idí íꞌbí wáraga ꞌbɨ ótoómo roꞌyị zɨ́ kára máa née zɨ́a ndéréne kɨ́e gɨ ro ꞌdi?”

8Yésụ ya zɨ́ye ní, “Mụ́sa eké kóo ledre née zɨ́se Yụ́da e kenée gɨ ro zɨ́se ótoómo meꞌbesé e gɨ zɨ́a dosé orụ mɨórụ. Tɨ́ lá ndaá ꞌbɨ ené kóo mɨyémené kenée gɨ dosị́ne wá. 9Máúku zɨ́se, togụ́ meꞌbeyị́ soꞌdo ené oꞌdo ꞌdí sogo wá, zɨ́yị ótoómo wo zɨ́yị ndéréyị ófụ́ ngíti kára yá, lúyú ledre go, gɨ zɨ́a sóꞌdo née go royị́ ꞌdí sogo.”

10ꞌYị lódụ́ kacɨ́ga ya zɨ́a ní, “Togụ́ ledre nɨ nda yị́ ené gɨ ro oꞌdo kɨ́ kára goó kenée yá, nɨ bɨlámáne ꞌyị ndaá ꞌbɨ ené lolụ ófụ́ kára wá.”

11Yésụ ya zɨ́ye ní, “Tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e utúasánɨ́ ꞌdíꞌbi ꞌdódo ledre née wá, tɨ́ lá dụụ́ yée ga bɨ utúasánɨ́ go ndị́sị ngúcuyé ní. 12Ngíti géyị utúasánɨ́ ꞌdíꞌbi kará e wá gɨ zɨ́a aránɨ́ yị́ eyé yée kú kenée. Ngíti géyị, ꞌyị e mengịnɨ́ yée ye. Ngíti géyị asinɨ́ yị́ eyé kú ye gɨ zɨ́a bɨ iꞌbínɨ́ royé go méngị dụụ́ moko bɨ ꞌbe ꞌbɨ Lomo komo ere ní. ꞌYị bɨ utúasá go ṇgúṇgu ledre née ní, zɨ́a ṇgúṇgu a.”

Yésụ iꞌbí úndru zɨ́ mɨnzéré owụ́ e

(Lúrú kpá Márɨko 10:13-16, Lúka 18:15-17)

13Nda gɨ ore zɨ́ ngíti géyị ꞌyị e ógụyé kɨ́ mɨnzéré owụ́ e zɨ́ Yésụ íni ini doyé kpá kɨ́ íꞌbí úndru zɨ́ye. Tɨ́ lá zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ndị́sịyé ụ́cụómo ꞌyị ga bɨ ogụnɨ́ kɨ́ owụ́ ga gére ní.

14Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ótoómosé mɨnzéré owụ́ ga gére née zɨ́ye ógụyé zɨ́ma. Ndásé ụ́cụómo yée wá, ꞌBe ꞌbɨ Babá bɨ komo ere ní, nɨ gɨ ro ꞌyị ga bɨ káa zɨ́ mɨnzéré owụ́ e ní.” 15Sɨmɨ bɨ Yésụ ini ini go zɨ́ Lomo idí íꞌbí úndru zɨ́ owụ́ ga gére ní, zɨ́a ndéréókpóne gɨ ore.

Owụ́phɨṛangá bɨ kɨ́ tụ́ꞌdụ́ éyị́ e zɨ́ne ní

(Lúrú kpá Márɨko 10:17-31, Lúka 18:18-30)

16Nda née ní, zɨ́ ngíti owụ́phɨṛangá ógụné ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, bɨlámá ledre bɨ máídí méngị a gɨ ro zɨ́ma ndíki trịdrị bɨ za fí ní ꞌdi?”

17Yésụ ya zɨ́a ní, “Ndúꞌyú máa gɨ ro bɨlámá ledre gɨ ro ꞌdi? Lomo nɨ dụụ́ ne bɨlámáne. Togụ́ íli trịdrị bɨ za fí ní yá, ídí lódụ́ lorụ ga bɨ Lomo uku yée ní.”

18Zɨ́ phɨṛangá née ndúꞌyú ándá wo kɨ́dí, “Lorụ ga bɨ káa zɨ́ yée ga be ꞌdi?”

Yésụ ya zɨ́a ní, lorụ ga bɨ káa zɨ́, “ ‘Ndá úfu ꞌyị wá, ndásé sóꞌdo rosé kɨ́ ꞌyị bɨ ófụ́sé rosé kéne wá ní wá, ndá úgu ugu wá, ndá ṛáṛanga wá, 19ídí óto úndru ꞌbụyị́ kɨ́ mbágáyị,’- zɨ́yị ‘óto ꞌbú lafúyị e káa zɨ́ bɨ óto ꞌbúyị kɨ́ royị́ ní.’-  ”

20Owụ́phɨṛangá née ya zɨ́a ní, “Óo, lorụ ga gére née máméngị yée go mbá kenée. Ngítí a bɨ idíaká ní nda go ꞌdi?”

21Zɨ́ Yésụ úkulúgu a zɨ́a kɨ́dí, “Togụ́ íli méngị zaá maꞌdíi ledre yá, ídí ndéré úgúóyó éyị́ eyị́ e gɨ ꞌbe mbá ꞌdáꞌba. Zɨ́yị íꞌbíóyó késị́ye zɨ́ ꞌyị lerị́ e, gɨ ore zɨ́yị nda ndáꞌbaógụyị́ lódụ́ máa. Lomo nɨ íꞌbí mongụ́ úndru zɨ́yị komo ere.”

22Sɨmɨ bɨ owụ́phɨṛangá née uwú ledre bɨ Yésụ uku zɨ́a kenée ní, zɨ́ bi sínyíne roa gbála. Zɨ́a ókpóne gɨ ore kɨ́ do komoné bɨsinyíne gɨ zɨ́a nɨ kɨ́ tụ́ꞌdụ́ éyị́ e zɨ́ne.

23Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí, “Máúku zɨ́se maꞌdíi, nɨ mɨórụné kɨ́ngaya zɨ́ ꞌyị bɨ kɨ́ tụ́ꞌdụ́ éyị́ e zɨ́ne ní ógụné ꞌbe ꞌbɨ Lomo komo ere. 24Mááyí kpá úku a zɨ́se kɨ́dí, ndaá mɨórụné zɨ́ mongụ́ bangá bɨ gémele ní ólụ́ phụ́trụ bi gɨ sɨmɨ gu lị́bịra wá, nda zɨ́ ꞌyị bɨ kɨ́ tụ́ꞌdụ́ éyị́ e zɨ́ne ní, nɨ mɨórụné kɨ́ngaya zɨ́a ólụ́ne ꞌbe ꞌbɨ Lomo.”

25Sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ uwúnɨ́ ledre née kenée ní, zɨ́ye ónzó komoyé kɨ́ngaya, zɨ́ye úku ledre kɨ́dí, “Ambí nɨ nda ómo goó ne?”

26Zɨ́ Yésụ lúrú yée gbóó, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Éyị́ bɨ ꞌyịmaꞌdí utúasá méngị a wá ní, Lomo utúasá yị́ ené bú méngị a.”

27Zɨ́ Pétero úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Sara aka nda zée ga bɨ otoomozé ꞌbɨ ezé éyị́ e go mbá zɨ́ze ndị́sịzé lódụ́ go lá dụụ́ yị́ị ní, ꞌbɨ ezé nɨ nda ídí ꞌbɨ ené go ꞌdi?”

28Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Máúku zɨ́se maꞌdíi, sɨmɨ bɨ karanée ledre e nɨyí oyóloꞌbó royé mbá mɨkándayé ní, zɨ́ Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí ídíne goó mɨndị́sịné do kị́tị ngére ené kɨ́ mongụ́ rokoꞌbụné ní, sée ga bɨ ásé ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e ba ní, ásé ídí kpá mɨndị́sịsé do kị́tị ngére zɨ́se ndị́sịsé ꞌdécị ngbanga Isɨréle e kacɨ́ sị́ doyé ga bɨ sokó doa gbre née mbá. 29ꞌYị ga bɨ otoomonɨ́ éyị́ eyé e za mbá, ꞌbe ꞌbɨ eyé e, lúnduyé e, lémịyé e, ꞌbụyé e kɨ́ mbágáye e, kɨ́ owụ́ ꞌbɨ eyé e gɨ ro lódụ́ kacɨ́ma ní, Lomo nɨ íꞌbí tụ́ꞌdụ́ éyị́ e zɨ́ye, kpá kɨ́ trịdrị bɨ za fí ní. 30Tɨ́ lá tụ́ꞌdụ́ ꞌyị máa yée ga bɨ cakaba nɨyí zɨ́ lafúye ꞌdáꞌdá ní, nɨyí karanée ídí ꞌdáꞌba. Tụ́ꞌdụ́ ꞌyị máa yée ga bɨ nɨyí ꞌdáꞌba nɨyí karanée ídí ꞌdáꞌdá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index