Search form

Matáyo 19:10

10ꞌYị lódụ́ kacɨ́ga ya zɨ́a ní, “Togụ́ ledre nɨ nda yị́ ené gɨ ro oꞌdo kɨ́ kára goó kenée yá, nɨ bɨlámáne ꞌyị ndaá ꞌbɨ ené lolụ ófụ́ kára wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index