Search form

Matáyo 19:12

12Ngíti géyị utúasánɨ́ ꞌdíꞌbi kará e wá gɨ zɨ́a aránɨ́ yị́ eyé yée kú kenée. Ngíti géyị, ꞌyị e mengịnɨ́ yée ye. Ngíti géyị asinɨ́ yị́ eyé kú ye gɨ zɨ́a bɨ iꞌbínɨ́ royé go méngị dụụ́ moko bɨ ꞌbe ꞌbɨ Lomo komo ere ní. ꞌYị bɨ utúasá go ṇgúṇgu ledre née ní, zɨ́a ṇgúṇgu a.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index