Search form

Matáyo 19:17

17Yésụ ya zɨ́a ní, “Ndúꞌyú máa gɨ ro bɨlámá ledre gɨ ro ꞌdi? Lomo nɨ dụụ́ ne bɨlámáne. Togụ́ íli trịdrị bɨ za fí ní yá, ídí lódụ́ lorụ ga bɨ Lomo uku yée ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index