Search form

Matáyo 19:21

21Zɨ́ Yésụ úkulúgu a zɨ́a kɨ́dí, “Togụ́ íli méngị zaá maꞌdíi ledre yá, ídí ndéré úgúóyó éyị́ eyị́ e gɨ ꞌbe mbá ꞌdáꞌba. Zɨ́yị íꞌbíóyó késị́ye zɨ́ ꞌyị lerị́ e, gɨ ore zɨ́yị nda ndáꞌbaógụyị́ lódụ́ máa. Lomo nɨ íꞌbí mongụ́ úndru zɨ́yị komo ere.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index