Search form

Matáyo 19:26

26Zɨ́ Yésụ lúrú yée gbóó, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Éyị́ bɨ ꞌyịmaꞌdí utúasá méngị a wá ní, Lomo utúasá yị́ ené bú méngị a.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index