Search form

Matáyo 19:28

28Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Máúku zɨ́se maꞌdíi, sɨmɨ bɨ karanée ledre e nɨyí oyóloꞌbó royé mbá mɨkándayé ní, zɨ́ Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí ídíne goó mɨndị́sịné do kị́tị ngére ené kɨ́ mongụ́ rokoꞌbụné ní, sée ga bɨ ásé ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e ba ní, ásé ídí kpá mɨndị́sịsé do kị́tị ngére zɨ́se ndị́sịsé ꞌdécị ngbanga Isɨréle e kacɨ́ sị́ doyé ga bɨ sokó doa gbre née mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index