Search form

Matáyo 19:7

7Zɨ́ye ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Togụ́ kenée maꞌdíi ní, sara Mụ́sa eké nda kóo kɨ́dí ꞌyị idí íꞌbí wáraga ꞌbɨ ótoómo roꞌyị zɨ́ kára máa née zɨ́a ndéréne kɨ́e gɨ ro ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index