Search form

Matáyo 2:16

16Sɨmɨ bɨ Eróde owo kɨ́dí ꞌyị komokenzị ga gére née londonɨ́ née go ní, zɨ́ mɨmbéꞌdea ésị́ne zɨ́a kása asikíri ené e ndéré úfu owụ́ yaꞌdá ga bɨ sɨmɨ Beteléme ore kpá kɨ́ yée ga bɨ gbaá ore ní mbá ꞌdáꞌba. Tonónɨ́ úfu yée gɨ ro yée ga bɨ sɨmɨbi eyé nɨ gbre ní ndáꞌbaógụné nde.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index