Search form

Matáyo 2:4

4Zɨ́a ndóloyóko manda ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e, kɨ́ ꞌyị ꞌdódo lorụ e, ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Úwúsé kóo kɨ́dí nɨyí árá Kɨ́résịto maꞌdáa ꞌda?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index