Search form

Matáyo 20:10

10Nda sɨmɨ bɨ ꞌyị ga bɨ tonónɨ́ moko kɨ́ phịyị́ ogụnɨ́ ꞌdíꞌbi késị́ eyé ní, somụ́nɨ́ ꞌbɨ eyé kɨ́dí késị́ eyé nɨ ídí mongụ́ne. Nɨyí ídí kɨ́e ní, iꞌbínɨ́ zɨ́ye go kpá késị́ bɨ iꞌbínɨ́ zɨ́ ꞌyị ga bɨ tonónɨ́ moko gɨ ꞌdáꞌba ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index