Search form

Matáyo 20:12

12Zɨ́ye úku ledre zɨ́a kɨ́dí, ‘Zée ga bɨ tonózé méngị moko kú akpa kɨ́ phịyị́ gị kɨ́ tagá ní, áyí íꞌbí késị́ zɨ́ze útúásáne kɨ́ ꞌyị ga bɨ ogụnɨ́ ꞌbɨ eyé gɨ ꞌdáꞌba ní lárá a káa be ꞌdi? Kenée ndaá bɨlámáne wá.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index