Search form

Matáyo 20:16

16Née ní, zɨ́ Yésụ úku ledre kɨ́dí, “ꞌYị ga bɨ ꞌdáꞌba ní nɨyí ídíye ꞌdáꞌdá. Yée ga bɨ ꞌdáꞌdá ní nɨyí ídí ꞌdáꞌba.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index