Search form

Matáyo 20:19

19do íꞌbí wo zɨ́ ꞌyị ga bɨ ngárá ndanɨ́ Yụ́da e wá ní, zɨ́ye fóló wo, ócó a do phéphé a do mɨngbúngbu kágá. Tɨ́ lá gɨ do kacɨ́ sị́lị́ ota (3) nɨ úrú gɨ sɨmɨ umbu.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index