Search form

Matáyo 20:22

22Yésụ ya zɨ́ye ní, “Ówosé esé éyị́ bɨ ásé ndúnduꞌyú gɨ roa ní wá. Útúásásé go ṇgúṇgu a zɨ́se ꞌdóꞌdóse káa zɨ́ bɨ mááyí ógụ ꞌdóꞌdó ní?”

Yakóbo e kɨ́ Yiwáni ya zɨ́a ní, “Azé útúásá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index