Search form

Matáyo 20:23

23Yésụ ya zɨ́ye ní, “Ɨɨ, ásé tɨ́ ꞌdóꞌdó. Tɨ́ lá óto ꞌyị e zɨ́ye ndị́sịyé do anú kɨ́ do ngelị ní, ndaá ꞌbɨ ené moko amá wá. Babá ndịsị yị́ ené yéme ledre máa wo née ne.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index