Search form

Matáyo 20:28

28cé káa zɨ́ bɨ Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí ogụ ené gɨ ro zɨ́ ꞌyị e ị́nyị kasa zɨ́a wá ní, yị́ ené gɨ ro ị́nyị kasa zɨ́ ꞌyị e, kpá gɨ ro íꞌbí roné zɨ́ umbu gɨ ro yómo tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index