Search form

Matáyo 20:30

30Sɨmɨ sịndị́ kadra máa née ní, mɨkomo mɨꞌdụ́tụ e gbre mbá yaꞌdá e, nɨyí kóo mɨndị́sịyé dogboṛụ mɨsiꞌdi kenée. Sɨmɨ bɨ uwúnɨ́ ledre kɨ́dí Yésụ ndịsị ndéré née ne ní, zɨ́ye ótrụ́ ledre ꞌdága kɨ́dí, “Ngére, Bulúndu Dawídi, ídí aka lúrú lerị́ze.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index