Search form

Matáyo 20:31

31Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ụ́cụómo yée kɨ́dí ndanɨ́ gbúrógbó wá. Tɨ́ lá gbúrógbó tatánɨ́ nda royé ꞌdáꞌdá kɨ́dí, “Ngére, Bulúndu Dawídi, ídí aka lúrú lerị́ze.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index