Search form

Matáyo 20:8

8“Kɨ́ tagá a née, zɨ́ mị́ngị́ yáká úku ledre zɨ́ ꞌyị lúrú bi kacɨ́ moko ené kɨ́dí, ‘Ndólo ógụ ꞌyị ꞌbɨ moko ga bɨ yáká ꞌdáa ní mu zɨ́ye ꞌdíꞌbi késị́ eyé. Ídí tónó a kɨ́ ꞌyị ga bɨ ogụnɨ́ gɨ ꞌdáꞌba ní nda gị ro yée ga bɨ tonónɨ́ ní.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index