Search form

Matáyo 21:42

42Yésụ ya zɨ́ye ní, “Ówosé bú kɨ́dí mɨéké kúrú Lomo uku kɨ́dí,

“ ‘Tutú bɨ ꞌyị óꞌbó ꞌdị́cị́ e asinɨ́ gɨ roa ní,

ogụ nda yị́ ené go tutú bɨ kɨ́ ledrené owóowó ní wá.

Ngére mengị ledre née ne zɨ́a ídíne kenée.

Née ledre bɨ owó komozé mɨówó ní.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index