Search form

Matáyo 23

Yésụ enzị komo ꞌyị ené e

(Lúrú kpá Márɨko 12:38-40, Lúka 11:37-52, 20:45-47)

1Nda gɨ ore zɨ́ Yésụ ódroné zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí, 2“ꞌYị ꞌdódo lorụ e kɨ́ Farụsáyo e otonɨ́ nda royé go kɨ́dí, yée nɨyí ye ꞌyị ꞌdódoyéme lorụ ꞌbɨ Mụ́sa. 3Bɨ kenée ní, ídísé úwú ledre eyé zɨ́se ndị́sịsé méngị éyị́ ga bɨ nɨyí úku yée zɨ́se ní. Tɨ́ lá ndásé ꞌdíꞌbi mɨméngị ledre eyé wá gɨ zɨ́a ledre ga bɨ ndịsịnɨ́ ꞌdódo yée ní mengịnɨ́ eyé wá. 4Otonɨ́ tụ́ꞌdụ́ lorụ owóowó do ꞌyị e gɨ ro zɨ́ye ndị́sịyé méngị yée, tɨ́ lá yée kɨ́ royé utúasánɨ́ eyé kpá méngị lorụ máa ga gére née wá.

5“Ndịsịnɨ́ méngị ledre eyé e gɨ ro do lúrú a. Ekéotonɨ́ gba mɨéké kúrú Lomo ro saná zɨ́ye ódóóto a mụụ́ sɨmɨ komoyé, ngíti géyị ro kágá sị́lị́ye. Zɨ́ye íngí kelele e ndríí tara bongó eyé e. 6Sɨmɨ ayímbi ilinɨ́ ndị́sị ꞌduo do mɨngburoko bi ndị́sị e kɨ́ bi ndị́sị ga bɨ otonɨ́ yée ꞌdáꞌdá sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e ní.

7“Sɨmɨ bɨ nɨyí sɨmɨ sụ́ụ ní, ilinɨ́ zɨ́ ꞌyị e ndị́sị óto úndruyé sɨmɨ bɨ nɨyí íꞌbí mandá zɨ́ye ní kpá kɨ́ ndị́sị ndólo yée ‘ꞌYị ꞌdódo ledre e.’

8“Tɨ́ lá ndásé óto rosé zɨ́ ꞌyị e ndị́sị ndólo sée ‘ꞌYị ꞌdódo ledre e,’ wá, gɨ zɨ́a mongụ́ ꞌyị esé nɨ dụụ́ kị́éꞌdo. Ásé mbá lúndu e kɨ́ lémị e. 9Ndásé kpá ndólo ꞌyị do sogo káṇgá ona ‘ꞌbụsé’ wá, gɨ zɨ́a ꞌBụsé nɨ dụụ́ kị́éꞌdo wo bɨ komo ere ní. 10Ndásé ótoómo rosé zɨ́ ꞌyị e ndólo sée ‘mongụ́ ꞌyị,’ wá, gɨ zɨ́a mongụ́ ꞌyị esé nɨ kị́éꞌdo, máa Kɨ́résịto. 11Mongụ́ ꞌyị bɨ dongaráse ní, nɨ idí ꞌyị ị́nyị kasa zɨ́ lafúne. 12ꞌYị bɨ ndịsị óto roné zɨ́ lafúne ꞌdáꞌdá ní, nɨ ídí ꞌdáꞌba, ꞌyị máa wo bɨ ndịsị óto roné ꞌdáꞌba ní, nɨ ídíne zɨ́ lafúne e ꞌdáꞌdá.

13-14“Sée ꞌyị ꞌdódo lorụ e, kɨ́ Farụsáyo e, ndị́sịsé lóndo rosé gbékpị́ne. Lomo nɨ íꞌbí ꞌdoꞌdó rosé karanée. ꞌDụ́tụsé mbotụ ólụ́ ꞌbe ꞌbɨ Lomo komo ere go gɨ zɨ́ ꞌyị e. Kụṛụꞌbụsé, útúásásé kpá ólụ́ íri wá togụ́ mbú ótoómo bi zɨ́ ꞌyị máa yée ga bɨ ayínɨ́ ólụ́ íri ní wá.

15“Sée ꞌyị ꞌdódo lorụ e, kɨ́ Farụsáyo e, ndị́sịsé lóndo rosé gbékpị́ne. Lomo nɨ íꞌbí ꞌdoꞌdó rosé. Ndị́sịsé gámá do sogo káṇgá kɨ́ mɨkavu mbá gámásóꞌdo ꞌyị bɨ nɨ ṇgúṇgu ledre esé ní, sɨmɨ bɨ ówosé kémbị́ ꞌyị máa go ní, zɨ́se ndị́sịsé ꞌdódo ledre bɨ nɨ ésị wo ku phoꞌdụ rómo gɨ do wo bɨ ꞌdáꞌdá ní gɨ ro zɨ́a ídíne káa zɨ́ se.

16“Ásé go sɨmɨ ꞌdoꞌdó. Sée ꞌyị ꞌdóꞌdo ledre zɨ́ ꞌyị e ngárá komosé ndaá ní. ꞌDódosé ledre zɨ́ ꞌyị e kɨ́dí, ‘Togụ́ ꞌyị lobụ́ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo yá, ndaá ꞌbɨ ené luyú wá. Tɨ́ lá togụ́ ꞌyị lobụ́ dábu bɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ní, née lúyú ledre.’ 17Ówosé ledre wá gɨ zɨ́ ꞌdi. Éyị́ bɨ kɨ́ ledrené owóowó ní nɨ ꞌdi? Dábu togụ́ mbú ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo bɨ oto dábu ne zɨ́a ídíne luyú ndaá roa wá ní? 18ꞌDódosé kpá ledre zɨ́ ꞌyị e kɨ́dí, ‘Togụ́ ꞌyị lobụ́ mbayi bɨ ndịsịnɨ́ ꞌdáná éyị́ zɨ́ Lomo doa ní yá, ledre ndaá sɨmɨ a wá. Tɨ́ lá togụ́ ꞌyị lobụ́ éyị́ bɨ iꞌbínɨ́ wo zɨ́ Lomo ní, née lúyú ledre.’ 19Ówosé ledre wá gɨ zɨ́ ꞌdi. Éyị́ bɨ kɨ́ ledrené owóowó ní nɨ ꞌdi? Éyị́ bɨ iꞌbínɨ́ zɨ́ Lomo ní togụ́ mbú mbayi bɨ ndịsịnɨ́ ꞌdáná éyị́ zɨ́ Lomo doa ní, bɨ oto éyị́ née ne zɨ́a ídíne luyú ndaá roa wá ní. 20ꞌYị bɨ lobụ́ mbayi ꞌbɨ Lomo ní, lobụ́ go za éyị́ ga bɨ sị́ mbayi ore ní mbá. 21Kpá kenée ꞌyị bɨ lobụ́ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo go ní, lobụ́ née go Lomo bɨ mị́ngị́ ꞌdị́cị́ máa née ní. 22ꞌYị bɨ lobụ́ ere go ní, lobụ́ née go kị́tị ngére ꞌbɨ Lomo kpá kɨ́ kụṛụꞌbụ Lomo maꞌdáa.

23“Sée ꞌyị ꞌdódo lorụ e, kɨ́ Farụsáyo e, ndị́sịsé lóndo rosé gbékpị́ne. Lomo nɨ ꞌdóꞌdo sée bɨsinyíne. Ndị́sịsé tɨ́ ꞌdíꞌbi zaá éyị́ ga bɨ gɨ yáká esé e ní íꞌbí yée zɨ́ Lomo káa do mɨkawu. Tɨ́ lá méngịsé esé mbigí ledre bɨ kóo ásé méngị a káa zɨ́ méngị bɨlámá ledre zɨ́ ꞌyị e, lúrúndúwú ꞌyị e, méngị maꞌdíi ledre e ní wá. Née kóo éyị́ ga bɨ ásé ndị́sị méngị yée ndro kɨ́ yée ga bɨ ndị́sịsé méngị yée née. 24Sée ꞌyị ꞌdódo ledre ga bɨ ngárá komosé ndaá ba, ndị́sịsé ị́kpị́óyó owụ́ ṇgoṇgó bɨ cúkuꞌdée do iní bɨ ílisé éwé a ní ꞌdáꞌba, tɨ́ lá ị́kpị́óyósé esé mongụ́ mɨsosókó bɨ sɨmɨ iní née wá, zɨ́se éwé a sɨmɨsé.

25“Sée ꞌyị ꞌdódo lorụ e, kɨ́ Farụsáyo e, ndị́sịsé lóndo rosé gbékpị́ne. Lomo nɨ ꞌdóꞌdo sée bɨsinyíne. Ndị́sịsé lúgu lá dụụ́ ro kóꞌdo kɨ́ éyị́ ga bɨ ndị́sịsé ánu éyị́ sɨmɨyé ní, tɨ́ lá zɨ́se ótoómo sɨmɨyé ngurongbo kɨ́ ị́ndrị bɨ mongụ́ mɨmbéꞌde kɨ́ mongụ́ ꞌbú éyị́ ní. 26Sée Farụsáyo bɨ ngárá komosé ndaá ní, ídísé lúgu sɨmɨ kóꞌdo kɨ́ éyị́ ga bɨ ndị́sịsé ánu éyị́ sɨmɨyé ní kí. Gɨ ore, royé bɨ ꞌdí sága ní nɨ kpá árá ené zɨ́ye ídíye drá.

27“Sée ꞌyị ꞌdódo lorụ e, kɨ́ Farụsáyo e, ndị́sịsé lóndo rosé gbékpị́ne. Lomo nɨ ꞌdóꞌdo sée bɨsinyíne. Ásé cé káa zɨ́ bi bɨ oꞌbónɨ́ wo bɨlámáne kɨ́ lámá roné gɨ ꞌdí sága, tɨ́ lá sɨmɨ a íri yị́ ené lá dụụ́ cóngó kɨ́ bɨsinyí alá éyị́ e ní. 28Ásé cé kenée gɨ ꞌdí sága. Do komo ꞌyị e, ásé ꞌyị méngị bɨlámá ledre e, tɨ́ lá ꞌdí sɨmɨsé, mɨmbéꞌdesé kɨ́ mɨméngị ledre esé emenɨ́ eyé e ngụ́.

29“Sée ꞌyị ꞌdódo lorụ e, kɨ́ Farụsáyo e, ndị́sịsé lóndo rosé gbékpị́ne. Lomo nɨ ꞌdóꞌdo sée bɨsinyíne. Ndị́sịsé óꞌbó bi zɨ́ nébị e zɨ́se ndị́sịsé kpá kɨ́ kúṛíṛi yéme ro bi zɨ́ mbigí ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ méngị ledre ꞌbɨ Lomo ní. 30Zɨ́se ndị́sịsé úku ledre kɨ́dí, ‘Togụ́ ásé kóo bo sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ kóo ꞌbɨ bulúndusé e ní yá, káa bɨ útúásásé esé kóo ṇgúṇgu a zɨ́se kótrụ rosé kéye léfe sáma nébị e wá.’ 31Bɨ kenée ní, úkusé go cụ́ kɨ́ tarasé kɨ́dí ásé bulúndu ꞌyị ga bɨ kóo ufunɨ́ nébị ga bɨ kóo née. 32Káa zɨ́ bɨ go kenée ní, ꞌdíꞌbisé mɨméngị ledre ꞌbɨ bulúndusé ga gére née mu ndéré kɨ́e ꞌdáꞌdá.

33“Ásé káa zɨ́ kámá okó ní. Ndị́sịsé ụ́lụ́ bɨsinyí ledre bɨ káa zɨ́ súrú kámá ní. Ásé ómo gɨ sɨmɨ phoꞌdụ bɨ Lomo nɨ ụ́cụ sée sɨmɨ a ní lárá a káa be ꞌdi? 34Bɨ kenée ní, Mááyí kása nébị e kɨ́ ꞌyị ꞌbɨ komokenzị e kɨ́ ꞌyị ꞌdódo ledre e zɨ́se. Tɨ́ lá ásé úfu ngíti géyị, zɨ́se phéphéónzó ngíti géyị do mɨngbúngbu kágá, zɨ́se ndị́sịsé kɨ́ ócó ngíti géyị sɨmɨ ꞌDị́cị́ Kótrụro e, kpá kɨ́ ógó lící ngíti géyị gɨ sɨmɨ ngíti gara sɨmɨ ngíti a. 35Gɨ zɨ́ kéyị née ní, Lomo nɨ íꞌbí ꞌdoꞌdó rosé gɨ ro bɨlámá ꞌyị ené ga bɨ úfusé yée ní, tónóne gɨ ro Ábele ndéréógụné gị ro Zakaríya wotị́ Berekíya, bɨ kóo úfusé wo za cụ́ dongará ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo kɨ́ mbayi bɨ ndịsịnɨ́ ꞌdáná éyị́ sị́ a zɨ́ Lomo ní. 36Máúku zɨ́se maꞌdíi, Lomo nɨ íꞌbí ꞌdoꞌdó ꞌbɨ bɨsinyí ledre ga gére née dosé sée ꞌyị máa ga bɨ sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ cakaba ba.”

Yésụ ini ini gɨ ro ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Yerụsaléma ní

(Lúrú kpá Lúka 13:34,35)

37“Sée ꞌyị ꞌbɨ Yerụsaléma, úfusé kóo nébị e, zɨ́se kpá óngbóónzó ngíti géyị ꞌyịmɨkása ga bɨ kóo Lomo kasaogụ yée zɨ́se ní kɨ́ tutú. Máíli kóo tɨ́ gɨ ro kótrụ owụ́ ꞌbɨ esé e káa zɨ́ mbágá ngono bɨ kotrụ owụ́ ꞌbɨ ené trị́é sị́ fúndúne ní, tɨ́ lá ílisé esé kenée wá. 38Bɨ kenée ní, ꞌDị́cị́ esé ꞌbɨ Lomo nɨ go ógụ ídí tobó. 39Máúku ba go wo zɨ́se, tónóne cakaba ndéréne ꞌdáꞌdá, útúásásé aka lolụ lúrú máa wá ꞌbúó togụ́ ásé úku ledre kɨ́ tarasé kí kɨ́dí, ‘Úndru idí ídí zɨ́ wo bɨ ogụ kɨ́ ịrị Ngére Lomo ní.’ ”-

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index