Search form

Matáyo 23:16

16“Ásé go sɨmɨ ꞌdoꞌdó. Sée ꞌyị ꞌdóꞌdo ledre zɨ́ ꞌyị e ngárá komosé ndaá ní. ꞌDódosé ledre zɨ́ ꞌyị e kɨ́dí, ‘Togụ́ ꞌyị lobụ́ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo yá, ndaá ꞌbɨ ené luyú wá. Tɨ́ lá togụ́ ꞌyị lobụ́ dábu bɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo ní, née lúyú ledre.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index