Search form

Matáyo 23:17

17Ówosé ledre wá gɨ zɨ́ ꞌdi. Éyị́ bɨ kɨ́ ledrené owóowó ní nɨ ꞌdi? Dábu togụ́ mbú ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo bɨ oto dábu ne zɨ́a ídíne luyú ndaá roa wá ní?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index