Search form

Matáyo 23:24

24Sée ꞌyị ꞌdódo ledre ga bɨ ngárá komosé ndaá ba, ndị́sịsé ị́kpị́óyó owụ́ ṇgoṇgó bɨ cúkuꞌdée do iní bɨ ílisé éwé a ní ꞌdáꞌba, tɨ́ lá ị́kpị́óyósé esé mongụ́ mɨsosókó bɨ sɨmɨ iní née wá, zɨ́se éwé a sɨmɨsé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index