Search form

Matáyo 23:26

26Sée Farụsáyo bɨ ngárá komosé ndaá ní, ídísé lúgu sɨmɨ kóꞌdo kɨ́ éyị́ ga bɨ ndị́sịsé ánu éyị́ sɨmɨyé ní kí. Gɨ ore, royé bɨ ꞌdí sága ní nɨ kpá árá ené zɨ́ye ídíye drá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index