Search form

Matáyo 23:30

30Zɨ́se ndị́sịsé úku ledre kɨ́dí, ‘Togụ́ ásé kóo bo sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ kóo ꞌbɨ bulúndusé e ní yá, káa bɨ útúásásé esé kóo ṇgúṇgu a zɨ́se kótrụ rosé kéye léfe sáma nébị e wá.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index