Search form

Matáyo 23:33

33“Ásé káa zɨ́ kámá okó ní. Ndị́sịsé ụ́lụ́ bɨsinyí ledre bɨ káa zɨ́ súrú kámá ní. Ásé ómo gɨ sɨmɨ phoꞌdụ bɨ Lomo nɨ ụ́cụ sée sɨmɨ a ní lárá a káa be ꞌdi?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index