Search form

Matáyo 23:35

35Gɨ zɨ́ kéyị née ní, Lomo nɨ íꞌbí ꞌdoꞌdó rosé gɨ ro bɨlámá ꞌyị ené ga bɨ úfusé yée ní, tónóne gɨ ro Ábele ndéréógụné gị ro Zakaríya wotị́ Berekíya, bɨ kóo úfusé wo za cụ́ dongará ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo kɨ́ mbayi bɨ ndịsịnɨ́ ꞌdáná éyị́ sị́ a zɨ́ Lomo ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index