Search form

Matáyo 23:36

36Máúku zɨ́se maꞌdíi, Lomo nɨ íꞌbí ꞌdoꞌdó ꞌbɨ bɨsinyí ledre ga gére née dosé sée ꞌyị máa ga bɨ sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ cakaba ba.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index