Search form

Matáyo 23:7

7“Sɨmɨ bɨ nɨyí sɨmɨ sụ́ụ ní, ilinɨ́ zɨ́ ꞌyị e ndị́sị óto úndruyé sɨmɨ bɨ nɨyí íꞌbí mandá zɨ́ye ní kpá kɨ́ ndị́sị ndólo yée ‘ꞌYị ꞌdódo ledre e.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index