Search form

Matáyo 24:14

14Bɨlámá ledre bɨ gɨ ro ꞌbe ꞌbɨ Lomo ní, nɨyí aka úku ꞌdódo a zɨ́ ꞌyị e za mbá kí, odụ do sogo káṇgá ba nɨ nda fú ógụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index