Search form

Matáyo 24:17

17ꞌYị bɨ ledre née nɨ ndíki wo do ꞌdị́cị́ ní, ndaá ndítíógụ ólụ́ ꞌdị́cị́ ꞌdíꞌbi éyị́ e kí wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index