Search form

Matáyo 24:29

29“Geré gɨ do kacɨ́ ꞌdoꞌdó ga gére ní,

“ ‘zɨ́ kadra ị́lị́ne mbụụ́,

éfé oṇgó kpá wá,

zɨ́ kele e ndị́sị ṛéṛeyé gɨ ꞌdága gɨrí,

née ní zɨ́ éyị́ ga bɨ komo ere ní mbá ndị́sị kị́zịyé.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index