Search form

Matáyo 24:34

34Máúku zɨ́se maꞌdíi, ledre née nɨ méngị roné ꞌdáꞌdá kí gɨ zɨ́ ꞌyị ga bɨ cakaba ba kɨ́ úyuónzó royé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index