Search form

Matáyo 24:38

38Gɨ zɨ́a, ꞌdáꞌdá gɨ zɨ́ mongụ́ iní bɨ kóo eꞌdị zɨ́a úcuné do sogo káṇgá ba za mbá ní, ꞌyị e otonɨ́ yị́ eyé kóo komoyé lá dụụ́ gɨ ro ánu éyị́ e kɨ́ éwé éyị́ e, ngíti géyị kɨ́ ófụ́ royé ndéréne kenée gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ zɨ́ Nówa ólụ́ye sɨmɨ kuṛúngba ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index