Search form

Matáyo 24:40

40Maꞌdíi, kadra bɨ mááyí ndáꞌbaógụ ní, togụ́ ꞌyị e gbre nɨyí méngị moko yáká yá, mááyí yomo wo bɨ kị́éꞌdo ṇguṇgu ledre amá go ní zɨ́ma ótoómo wo bɨ ṇguṇgu ledre amá wá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index