Search form

Matáyo 24:46

46Nɨ ídí bɨlámáne zɨ́ ꞌyị moko née togụ́ mongụ́ ꞌyị ené ogụ ndiki wo tɨ́ fú kɨ́ lúrú bi kacɨ́ lafúne kenée ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index