Search form

Matáyo 26

Yemenɨ́ ledre gɨ ro úfu Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 14:1,2, Lúka 22:1,2, Yiwáni 11:45-53)

1Sɨmɨ bɨ Yésụ ukuonzó ledre ga bɨ ndịsị úku yée née go mbá ní, zɨ́a ị́nyịné úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí, 2“Káa zɨ́ bɨ ówosé go bɨlámáne kɨ́dí sịndị́ kadra ꞌbɨ Ayímbi Umbuokpó+ nɨ go kɨ́lóndó sogo a re ní, née go kpá sịndị́ kadra bɨ nɨyí íꞌbí ngbángá Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí sɨmɨ a zɨ́ ezeokóga phéphéónzo wo do mɨngbúngbu kágá ní.”

3Kpá cịkị sɨmɨ sị́lị́ bɨ kóo née ní, zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e kpá kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da e yóko royé ꞌbe ꞌbɨ ngúru mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ kɨ́ ịrịné Kayáfa,+ 4yokonɨ́ royé yéme ledre gɨ ro ꞌdíꞌbi úgu Yésụ úfu wo ꞌdáꞌba. 5“Tɨ́ lá ndazé ꞌdíꞌbi wo sɨmɨ sị́lị́ ꞌbɨ ayímbi wá, káa bɨ ꞌyị e nɨyí zíngi.”

Lefenɨ́ sụꞌbụ́ do Yésụ sɨmɨ Beteníya

(Lúrú kpá Márɨko 14:3-9, Yiwáni 12:1-8)

6Sɨmɨ bɨ kóo Yésụ nɨ sɨmɨ Beteníya ꞌbe ꞌbɨ ngíti oꞌdo kɨ́ ịrịné Simúna bɨ kóo kɨ́ sámá roné ní, 7zɨ́ ngíti kára ógụné kɨ́ sụꞌbụ́ mɨndonyo bɨ ugúnɨ́ kɨ́ tụ́ꞌdụ́ késị́ ní sɨmɨ kúkú, zɨ́a dụ́dụ a mbá do Yésụ sɨmɨ bɨ nɨ mɨndị́sịné dongará ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e ánu éyị́ ní.

8Sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ lurúnɨ́ kára née kɨ́ léfe sụꞌbụ́ kenée ní, zɨ́ bi sínyíne royé zɨ́ye úku ledre kɨ́dí, “Kára née lefe sinyi nda sụꞌbụ́ née bi kenée gɨ ro ꞌdi?” 9Zɨ́ye kpá úku ledre kɨ́dí, “Nɨyí kóo úgúóyó sụꞌbụ́ née kɨ́ tụ́ꞌdụ́ késị́ do ífi báyi a zɨ́ ꞌyị lerị́ e.”

10Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ndásé sínyi ịrị kára née wá, mengị bɨlámá ledre go zɨ́ma. 11ꞌYị lerị́ ga bɨ ndị́sịsé úku ledreyé née, ásé ídí kéye kacɨ́ kadra mbá, tɨ́ lá máútúásá lolụ ídí kése kacɨ́ kadra e mbá wá. 12Sɨmɨ bɨ kára née lefe sụꞌbụ́ domá ní, yeme née umbumá gɨ ro óto a. 13Máúku zɨ́se maꞌdíi, kɨ́ꞌdí bɨ ꞌyị e nɨyí go ndị́sị úku bɨlámá ledre ꞌbɨ Lomo do sogo káṇgá mbá ní, ledre bɨ kára née mengị zɨ́ma née nɨyí ndị́sị úkuógụ a do ndị́sị ꞌyị sómụ́ndíki ledrea gɨ roa.”

Yụ́da Keriyóta yeme ledre gɨ ro úfu Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 14:10,11, Lúka 22:3-6)

14Zɨ́ ngúru ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a Yụ́da Keriyóta ní ị́nyịné ndéréne zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní, 15zɨ́a ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Togụ́ máíꞌbíógụ wo go zɨ́se ní, éyị́ bɨ ásé íꞌbí a zɨ́ma ní ꞌdi?” Zɨ́ye ólo késị́ cị́ kéṛị́ a doa sokó íꞌbí a zɨ́ Yụ́da. 16Tónóne sɨmɨ sịndị́ kadra máa bɨ kóo née ní, zɨ́ Yụ́da ndị́sịné gámásóꞌdo bɨlámá mɨsiꞌdi bɨ gɨ ro ꞌdíꞌbiógụ Yésụ doa zɨ́ye.

Yésụ anunɨ́ odụ éyị́ mɨánu kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e

(Lúrú kpá Márɨko 14:12-21, Lúka 22:7-13, Yiwáni 13:21-30)

17Sɨmɨ mɨzefị sị́lị́ ꞌbɨ Ayímbi bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a ꞌDeꞌdị́ ndaá ní,+ zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ógụyé ndúꞌyú Yésụ kɨ́dí, “Íli zɨ́ze ndéréze yéme éyị́ mɨánu zɨ́yị gɨ ro Ayímbi Umbuokpó ꞌda?”

18Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ídísé ndéré zɨ́ ngíti oꞌdo sɨmɨ gara ꞌdáa zɨ́se úku ledre zɨ́a kɨ́dí, ‘ꞌYị ꞌdódo ledre uku yaá sịndị́ kadra nɨ go gbóo. Mááyí ógụ kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e ánu Ayímbi Umbuokpó zɨ́yị ꞌbe ona.’ ” 19Zɨ́ ꞌyịmɨkása ga gére née ndéréye yéme éyị mɨánu ꞌbɨ Ayímbi née íri tɨ́ káa zɨ́ bɨ Yésụ uku zɨ́ye ní.

20Sɨmɨ bɨ nda go kɨ́ tagá ní, zɨ́ Yésụ tónóye ánu éyị́ kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga bɨ sokó doa gbre ní. 21Sɨmɨ bɨ nɨyí go ánu éyị́ mɨánu ní, zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Máúku zɨ́se maꞌdíi, ngúrusé nɨ íꞌbí ngbángáma zɨ́ ezeokóma e.”

22Zɨ́ ledre née sínyíne royé, zɨ́ye tónóye ítí kangú gɨ royé kɨ́dí, “Wo bɨ nɨ maꞌdíi ní, Ngére, ndaá ꞌbɨ ené máa wá.”

23Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Kpá tɨ́ akpa ngúrusé bɨ ndịsịzé ésị kótrụ sị́lị́ze kéne sɨmɨ éyị́ mɨánu ní nɨ íꞌbí ngbángáma ne. 24Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí, nɨ ndéré tɨ́ káa ledre bɨ ekénɨ́ gɨ roa ní. Tɨ́ lá mongụ́ ꞌdoꞌdó nɨ ídí zɨ́ ꞌyị bɨ nɨ íꞌbí ngbángáma Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí ní. Nɨ kóo ídí zɨ́a bɨlámáne togụ́ ndikiogụnɨ́ wo wá ní.”

25Zɨ́ Yụ́da bɨ nɨ iꞌbí ngbángá Yésụ ní úku ledre kɨ́dí, “Wo bɨ maꞌdíi ní, ꞌyị ꞌdódo ledre, ndaá ꞌbɨ ené máa wá.”

Yésụ ya zɨ́a ní, “Tɨ́ yị́ị.”

26Sɨmɨ bɨ nɨyí ndị́sị ánu éyị́ ní, zɨ́ Yésụ ꞌdíꞌbi ambata, zɨ́a íꞌbí mbófo éyị́ zɨ́ Lomo gɨ roa, zɨ́a ꞌdéweífi sɨmɨ a zɨ́a íꞌbí a zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Ba kụṛụꞌbụmá, ídísé ꞌdíꞌbi a zɨ́se ánu a.”

27Gɨ do kacɨ́ née, zɨ́a ꞌdíꞌbi kóꞌdo, do íꞌbí mbófo éyị́ gɨ roa zɨ́ Lomo, zɨ́a íꞌbí a zɨ́ye, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Sée mbá ídísé éwé a.” 28Née sámamá bɨ ndeꞌyị́ bi káa do mɨyéme ledre dongaráse kɨ́ Lomo gɨ ro zɨ́a ótoómo lúyú ledre esé ní. 29Gɨ do kacɨ́ éyị́ mɨánu, zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Utúasázé lolụ éwé leꞌyị́ kóṛó kése káa zɨ́ wo ba wá, gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ azé éwé mɨkánda éyị́ kése ꞌbe ꞌbɨ Babá ní.”

30Sɨmɨ bɨ ukunɨ́ keꞌbị ní, zɨ́ye ndéréókpóye do Landa Olíva.

Yésụ ya Pétero nɨ ási gɨ roné

(Lúrú kpá Márɨko 14:27-31, Lúka 22:31-34, Yiwáni 13:36-38)

31Nda née ní, zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Kɨ́ ndụlụ ba, ásé ási gɨ romá mbá, káa zɨ́ bɨ nɨ mɨékéne kɨ́dí,

“ ‘Mááyí úfu ꞌyị ꞌbáꞌbá kábịṛị́kị e,

zɨ́ kábịṛị́kị e ngásá báyi royé mbá.’-

32Tɨ́ lá, gɨ do kacɨ́ bɨ mááyí úrú gɨ sɨmɨ umbu ní, mááyí ógụ ndéréụ́tụ romá máa ꞌdáꞌdá zɨ́se sɨmɨ káṇgá bɨ Galiláya ní.”

33Zɨ́ Pétero úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Abú lafúma e nɨyí ngásáómo yị́ị mbá yá, máótoómo yị́ị wá.”

34Yésụ ya zɨ́a ní, “Máúku zɨ́yị maꞌdíi, kɨ́ ndụlụ ba ní, ꞌdáꞌdá zɨ́ ngono kɨ́ ụ́cụ koko, áyí ási gɨ romá kɨ́ꞌdí ota.”

35Tɨ́ lá zɨ́ Pétero úkulúgu ledre kɨ́dí, “Togụ́ kpá umbu yá, máótoómo yị́ị wá.” Zɨ́ ngíti géyị lafúga ga bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ní uku a kpá mbá kenée.

Yésụ nderénɨ́ kɨ́ ꞌyị ené e sɨmɨ Getesemáni

(Lúrú kpá Márɨko 14:32-42, Lúka 22:39-46)

36Zɨ́ Yésụ ị́nyịyé kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e gɨ ore ndéréye sɨmɨ ngíti bi kɨ́ ịrịné Getesemáni, zɨ́a úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Ndị́sịsé aka ona mááyí aka ndéré ꞌdáꞌdá ꞌdáa íni ini zɨ́ Lomo.” 37Zɨ́a ndólo Pétero e kɨ́ wotị́ Zebedị́ya e gbre, Yakóbo e kɨ́ Yiwáni zɨ́ye ndéréye kéye, zɨ́ sɨmɨkozo kɨ́ sómụ́ ledre tónóne méngị wo kɨ́ngaya. 38Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Mááyí go kɨ́ mongụ́ lerị́ do mɨmbéꞌdemá kɨ́ngaya ꞌdówụ́ma ayí ụ́kụ́ gɨ zɨ́a geré mɨụ́kụ́. Ídísé ndị́sị kɨ́ komosé rosé.”

39Zɨ́a ndéré ꞌdóso roné cúkuꞌdée ꞌdáꞌdá kenée, zɨ́a útúlóꞌbụ komoné bi íni ini zɨ́ Lomo kɨ́dí, “Babá, togụ́ nɨ útúásáne kacɨ́ komoyị́ yá, ndá ótoómo máa zɨ́ma ꞌdóꞌdóma wá. Tɨ́ lá ndaá ídí káa zɨ́ bɨ máíli máa ní wá, idí ídí kacɨ́ mɨyéme ledre eyị́.”

40Sɨmɨ bɨ ini asá ini ní, zɨ́a ndáꞌbalúgu roné zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e. Nɨ ógụ ní, nɨyí yị́ eyé go mbá ꞌdúꞌdu eyé. Zɨ́a ndúꞌyú Pétero kɨ́dí, “Útúásásé óꞌbụ rosé zɨ́se ndị́sịsé dilá kɨ́ owụ́ sịndị́ kadra kị́éꞌdo wá? 41Ídísé ndị́sị íni ini zɨ́ Lomo zɨ́ komosé ídíne rosé káa bɨ ásé útú sɨmɨ lúyú ledre ke. Ílisé tɨ́ gɨ ro méngị ledre ga bɨ maꞌdíi ní, tɨ́ lá rokoꞌbụ ndaá rosé wá.”

42Zɨ́a kpá ndáꞌba ándá roné íni ini káa zɨ́ gáa ꞌdáꞌdá ní kɨ́dí, “Babá, togụ́ nɨ mɨyémené gɨ ro zɨ́ma ꞌdóꞌdóma té kí yá, idí mu méngị roné káa zɨ́ bɨ íli ní.”

43Sɨmɨ bɨ ndaꞌbaogụ ní, zɨ́a ndíki yée kpá mɨꞌdúꞌduyé, gɨ zɨ́a koꞌdónɨ́ gɨ zɨ́ ꞌbí go mɨkóꞌdó.

44Zɨ́a kpá ndáꞌbalúgu roné íni ini zɨ́ Lomo. Née kóo go ota mɨndéré a íni ini zɨ́ Lomo, uku kpá fú ledre bɨ kị́éꞌdo ba ní.

45Zɨ́a ndáꞌbaógụné úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí, “Ásé aka yị́ esé fú lá ꞌdúꞌdu ꞌdówụ́rosé? Lúrúsé go, sịndị́ kadra nɨ go gbóo do íꞌbí ngbángá Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí zɨ́ ꞌyị lúyú ledre e. 46Ị́nyịógụsé mu zɨ́ze ndéréze. Lúrúsé aka, wo bɨ iꞌbí ngbángáma ní nɨ gɨrí go ógụ née.”

ꞌDiꞌbinɨ́ Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 14:43-50, Lúka 22:47-53, Yiwáni 18:3-12)

47Sɨmɨ bɨ Yésụ nɨ aka cịkị ndị́sị ódro ní, zɨ́ Yụ́da bɨ ngúru ꞌyị gɨ dongará ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ kóo sokó doa gbre (12) ní ógụné. Ogụnɨ́ kóo kɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e mbá kɨ́ mɨngburoko maku e kɨ́ ngbóndó e do sị́lị́ye. Manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị e kasanɨ́ yée ye. 48Yụ́da maꞌdáa yemeomo ledre go kɨ́ye kɨ́dí, “ꞌYị bɨ mááyí ndéré geré fáka wo íꞌbí mandá zɨ́a ní, née go wo, ídísé geré ꞌdíꞌbi wo.” 49Zɨ́ Yụ́da ndéréne geré mbị́ zɨ́ Yésụ, zɨ́a fáka Yésụ, íꞌbí mandá zɨ́a kɨ́dí, “ꞌYị ꞌdódo ledre, mandá zɨ́yị.”

50Zɨ́ Yésụ úkulúgu ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ezegámá, méngị ledre bɨ ógụ gɨ roa ní mu.”

Geré zɨ́ ꞌyị ga gére née ógụyé ꞌdíꞌbi Yésụ. 51Zɨ́ ngúru ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ lálaógụ mongụ́ maku lágá ꞌdécị mbílí ngúru ꞌyị ꞌbɨ moko ꞌbɨ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e kɨ́e.

52Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Ótolúgu mongụ́ maku eyị́ née do biné, gɨ zɨ́a ꞌyị ga bɨ mbá úfu ꞌyị kɨ́ mongụ́ maku ní, nɨyí úfu yée kpá kɨ́ mongụ́ maku. 53Ówo eyị́ bɨ kɨ́dí, togụ́ mándólo Babá yá, nɨ geré kásaógụ tụ́ꞌdụ́ maláyika e ꞌdii sáká máa ní wá? 54Tɨ́ lá togụ́ máméngị go kenée ní, ledre bɨ mɨéké kúrú Lomo uku kɨ́dí nɨ méngị roné zɨ́ma kenée ní, nɨ nda ídí káa do maꞌdíi káa be ꞌdi?”

55Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ ꞌyị ga bɨ ogụnɨ́ ꞌdíꞌbi wo née kɨ́dí, “Éyị́ bɨ ógụsé kɨ́ maku e kɨ́ ngbóndó e ꞌdíꞌbi máa gɨ roa káa zɨ́ éyị́ bɨ málúyú ledre ní ꞌdi? Mándị́sị ꞌdódo ledre sɨmɨ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo kacɨ́ kadra mbá ꞌdíꞌbisé máa wá gɨ zɨ́ ꞌdi? 56Tɨ́ lá éyị́ née mengị roné kenée gɨ ro zɨ́ ledre ga bɨ kóo nébị e ukunɨ́ yée ní ídíye maꞌdíi.” Nda née ní, zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ngásá báyi royé mbá.

Ogụnɨ́ kɨ́ Yésụ kóꞌdụ́ Kayáfa

(Lúrú kpá Márɨko 14:53-65, Lúka 22:54,55,63-71, Yiwáni 18:13,14,19-24)

57Zɨ́ ꞌyị ga bɨ ꞌdíꞌbi Yésụ ní ꞌdíꞌbi wo ndéré kɨ́e ꞌbe ꞌbɨ Kayáfa mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e, kɨ́ꞌdí bɨ ꞌyị ꞌdódo lorụ e kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị e kotrụnɨ́ royé ní. 58Tɨ́ lá, zɨ́ Pétero útúne do kacɨ́ye gɨ gbála gị zɨ́ye ndéré ólụ́ye kɨ́ Yésụ do ligá ngbanga ꞌbɨ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́. Zɨ́ Pétero ólụ́ne ndị́sịné dongará ꞌyị ga bɨ ndịsịnɨ́ óndó mbotụ ore ní gɨ ro lúrú ledre bɨ nɨyí ógụ méngị a kɨ́e ní.

59Zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e kɨ́ mɨngburoko ꞌyị ꞌdécị ngbanga e ndị́sịyé gámásóꞌdo ledre bɨ gɨ ro úkuóto a ro Yésụ gɨ ro zɨ́ye úfu wo gɨ roa ní. 60Tɨ́ lá ndikinɨ́ eyé lúyú ledre roa wá, abú tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ogụnɨ́ gɨ ro trótro ledre roa kɨ́ ṛanga.

Odụ a zɨ́ ꞌyị e gbre ógụyé 61úku ledre kɨ́dí, “Oꞌdo ba úku ledre kɨ́dí, ‘Mááyí ndụ́rụ ꞌDị́cị́ ꞌbɨ Lomo, zɨ́ma ụ́bụ́lúgu a sɨmɨ sị́lị́ ota (3).’ ”

62Zɨ́ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ née ị́nyịné ꞌdága úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Ledre ndaá tarayị́ zɨ́yị úku a kacɨ́ ledre ba wá? Úwú eyị́ ledre bɨ ꞌyị ga gére née nɨyí ndị́sị trótro a royị́ née wá?” 63Tɨ́ lá Yésụ ịtị ené e wá.

Zɨ́ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ úku ledre zɨ́a kɨ́dí, “Mándúꞌyú ba yị́ị do komo Lomo. Ídí úku maꞌdíi zɨ́ze, áyí Kɨ́résịto bɨ nɨ Owụ́ ꞌbɨ Lomo ní?”

64Yésụ ya zɨ́a ní, “Ɨɨ, tɨ́ káa zɨ́ bɨ úku née. Tɨ́ lá máúku ba wo zɨ́se mbá, karanée ásé lúrú Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí kɨ́ ndị́sị zɨ́ Lomo bɨ rokoꞌbụa ofụ go ní do anú kpá kɨ́ ógụ gɨ komo ere kpụrụ́ gɨ sɨmɨ bụṛụngụ́.”

65Sɨmɨ bɨ mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ uwú ledre née kenée ní, zɨ́a lófo bongó gɨ roné kɨ́ mɨmbéꞌdekesị́. Zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Uku sinyi ledre go, éyị́ bɨ ilizé ngíti géyị ꞌyị e zɨ́ye ógụyé úku ngíti ledre gɨ roa ní ndaá lolụ wá. Úwúsé tara sinyí bɨ uku née go cụ́ kɨ́ mbílíse. 66Sómụ́sé ꞌbɨ esé káa be ꞌdi?”

Zɨ́ye úkulúgu ledre kɨ́dí, “Utúasá go gɨ ro do úfu wo ꞌdáꞌba.” 67Zɨ́ye ndị́sịyé údru súrú komo Yésụ kɨ́ útru wo kɨ́ sị́lị́ye. Ngíti géyị sembị́nɨ́ ꞌbɨ eyé kóo wo mɨsémbị́. 68Kɨ́ ndị́sị ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Bɨ úku yá née nɨ Kɨ́résịto ní, ambí ocó yị́ị née ne?”

Pétero ási gɨ ro Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 14:66-72, Lúka 22:56-62, Yiwáni 18:15-18,25-27)

69Pétero nɨ kóo mɨndị́sịné dongará ꞌyị e do ligá kenée. Zɨ́ owụ́kára ꞌbɨ moko bɨ ore ní ógụné úku ledre zɨ́ Pétero kɨ́dí, “Málúrú káa zɨ́ áyí kpá ngúru ꞌyị bɨ kóo ndịsịnɨ́ gámá kɨ́ Yésụ bɨ gɨ sɨmɨ Galiláya ní.”

70Tɨ́ lá zɨ́ Pétero ítí kangú do komoyé ore mbá kɨ́dí, “Máówo amá ledre gɨ ro ledre bɨ áyí úku a née wá.”

71Zɨ́ Pétero ị́nyịné gɨ ore ndéréne tara mbotụ gara, kɨ́ꞌdí bɨ ngíti owụ́kára lurúndiki wo zɨ́a úku ledre zɨ́ ꞌyị ga bɨ íri ní gɨ ro Pétero kɨ́dí, “ꞌYị née nɨyí kóo kɨ́ Yésụ ꞌyị ꞌbɨ Nazeréta.”

72Zɨ́ Pétero lólóbụ́ kɨ́dí, “Do komo Lomo, máówo oꞌdo née wá.”

73Kacɨ́ ledre ba luꞌbú kpá wá, zɨ́ ngíti géyị ꞌyị ga bɨ kóo mɨtóroyé ore ní ógụyé úku ledre zɨ́ Pétero kɨ́dí, “Maꞌdíi, áyí ngúruyé gɨ zɨ́a ndị́sị ódro káa zɨ́ ꞌyị ꞌbɨ Galiláya e ní.”

74Zɨ́a lólóbụ́ kɨ́dí, “Do komo Lomo, máówo amá oꞌdo née wá.”

Geré, zɨ́ ngono ụ́cụ koko. 75Zɨ́ ledre bɨ kóo Yésụ uku zɨ́a kɨ́dí, “ꞌDáꞌdá zɨ́ ngono ụ́cụ koko, áyí ási gɨ romá kɨ́ꞌdí ota (3) ní,” geré zɨ́ ledre née ngásáógụné sɨmɨ Pétero. Gére zɨ́ sɨmɨkozo méngị wo, zɨ́a ólụ́ógụné sága ndị́sị íni ini kɨ́ngaya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index