Search form

Matáyo 26:14

Yụ́da Keriyóta yeme ledre gɨ ro úfu Yésụ

(Lúrú kpá Márɨko 14:10,11, Lúka 22:3-6)

14Zɨ́ ngúru ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ bɨ ndịsịnɨ́ ndólo a Yụ́da Keriyóta ní ị́nyịné ndéréne zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e ní,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index