Search form

Matáyo 26:15

15zɨ́a ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Togụ́ máíꞌbíógụ wo go zɨ́se ní, éyị́ bɨ ásé íꞌbí a zɨ́ma ní ꞌdi?” Zɨ́ye ólo késị́ cị́ kéṛị́ a doa sokó íꞌbí a zɨ́ Yụ́da.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index