Search form

Matáyo 26:18

18Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ídísé ndéré zɨ́ ngíti oꞌdo sɨmɨ gara ꞌdáa zɨ́se úku ledre zɨ́a kɨ́dí, ‘ꞌYị ꞌdódo ledre uku yaá sịndị́ kadra nɨ go gbóo. Mááyí ógụ kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma e ánu Ayímbi Umbuokpó zɨ́yị ꞌbe ona.’ ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index