Search form

Matáyo 26:2

2“Káa zɨ́ bɨ ówosé go bɨlámáne kɨ́dí sịndị́ kadra ꞌbɨ Ayímbi Umbuokpó nɨ go kɨ́lóndó sogo a re ní, née go kpá sịndị́ kadra bɨ nɨyí íꞌbí ngbángá Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí sɨmɨ a zɨ́ ezeokóga phéphéónzo wo do mɨngbúngbu kágá ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index