Search form

Matáyo 26:25

25Zɨ́ Yụ́da bɨ nɨ iꞌbí ngbángá Yésụ ní úku ledre kɨ́dí, “Wo bɨ maꞌdíi ní, ꞌyị ꞌdódo ledre, ndaá ꞌbɨ ené máa wá.”

Yésụ ya zɨ́a ní, “Tɨ́ yị́ị.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index