Search form

Matáyo 26:3

3Kpá cịkị sɨmɨ sị́lị́ bɨ kóo née ní, zɨ́ manda ga bɨ ꞌbɨ ꞌyị ꞌdáná éyị́ e kpá kɨ́ ngíti géyị mɨngburoko ꞌyị ꞌbɨ Yụ́da e yóko royé ꞌbe ꞌbɨ ngúru mongụ́ ꞌyị ꞌdáná éyị́ kɨ́ ịrịné Kayáfa,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index