Search form

Matáyo 26:31

Yésụ ya Pétero nɨ ási gɨ roné

(Lúrú kpá Márɨko 14:27-31, Lúka 22:31-34, Yiwáni 13:36-38)

31Nda née ní, zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Kɨ́ ndụlụ ba, ásé ási gɨ romá mbá, káa zɨ́ bɨ nɨ mɨékéne kɨ́dí,

“ ‘Mááyí úfu ꞌyị ꞌbáꞌbá kábịṛị́kị e,

zɨ́ kábịṛị́kị e ngásá báyi royé mbá.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index