Search form

Matáyo 26:36

Yésụ nderénɨ́ kɨ́ ꞌyị ené e sɨmɨ Getesemáni

(Lúrú kpá Márɨko 14:32-42, Lúka 22:39-46)

36Zɨ́ Yésụ ị́nyịyé kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e gɨ ore ndéréye sɨmɨ ngíti bi kɨ́ ịrịné Getesemáni, zɨ́a úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Ndị́sịsé aka ona mááyí aka ndéré ꞌdáꞌdá ꞌdáa íni ini zɨ́ Lomo.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index