Search form

Matáyo 26:39

39Zɨ́a ndéré ꞌdóso roné cúkuꞌdée ꞌdáꞌdá kenée, zɨ́a útúlóꞌbụ komoné bi íni ini zɨ́ Lomo kɨ́dí, “Babá, togụ́ nɨ útúásáne kacɨ́ komoyị́ yá, ndá ótoómo máa zɨ́ma ꞌdóꞌdóma wá. Tɨ́ lá ndaá ídí káa zɨ́ bɨ máíli máa ní wá, idí ídí kacɨ́ mɨyéme ledre eyị́.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index