Search form

Matáyo 26:40

40Sɨmɨ bɨ ini asá ini ní, zɨ́a ndáꞌbalúgu roné zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e. Nɨ ógụ ní, nɨyí yị́ eyé go mbá ꞌdúꞌdu eyé. Zɨ́a ndúꞌyú Pétero kɨ́dí, “Útúásásé óꞌbụ rosé zɨ́se ndị́sịsé dilá kɨ́ owụ́ sịndị́ kadra kị́éꞌdo wá?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index