Search form

Matáyo 26:42

42Zɨ́a kpá ndáꞌba ándá roné íni ini káa zɨ́ gáa ꞌdáꞌdá ní kɨ́dí, “Babá, togụ́ nɨ mɨyémené gɨ ro zɨ́ma ꞌdóꞌdóma té kí yá, idí mu méngị roné káa zɨ́ bɨ íli ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index